STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 46/KH-SNN 31/03/2021 Kế hoạch thẩm định xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
2 47/KH-SNN 31/03/2021 Kế hoạch thẩm định xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 thuộc huyện Sơn Hòa và Thị xã Sông Cầu
3 327/SNN-VPĐP 26/02/2021 Về việc đăng dự thảo NQ của HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện NQ số 36/2017/NQ-HĐND và NQ số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên công thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến góp ý rộng rãi
4 50/KH-SNN 23/09/2020 Kế hoạch thẩm định 03 xã thuộc huyện Phú Hòa, Tây Hòa đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
5 1674/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định công nhận xã An Ninh Tây huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
6 1675/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Quang 2 huyện Đồng Xuân đạt chuẩn NTM năm 2020
7 1676/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu đạt chuẩn NTM năm 2020
8 1649/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định v/v điều chỉnh, điều chuyển kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG XDNTM năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9 46/KH-SNN 25/08/2020 Kế hoạch thẩm định các xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
10 1487/QĐ-UBND 25/08/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
11 39/KH-VPĐP 13/07/2020 HỒ SƠ CÁC XÃ THUỘC HUYỆN TUY AN, ĐỒNG XUÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM ĐỢT 1 NĂM 2020
12 604/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Định, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
13 605/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Thạch, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
14 606/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
15 608/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
16 607/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ăm 2019
17 457/QĐ-UBND 26/03/2020 Quyết định v/v phân bổ kế hoạch năm 2020 thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
18 422/QĐ-UBND 18/03/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
19 368/SNN-VPĐP 13/03/2020 v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
20 04/2020/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định ban hành quy định tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên
21 230/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách xã đăng ký phấn dấu đạt chuẩn NTM năm 2020
22 13/KH-VPĐP 17/02/2020 Kế hoạch thẩm định các xã thuộc huyện Phú Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sông Hinh và thị xã Sông Cầu đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 2 năm 2019
23 153/SNN-VPĐP 07/02/2020 Về việc lấy ý kiến về báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2019
24 111/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
25 1898/QĐ-UBND 21/11/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách xây dựng điểm KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020
26 1426/SNN-VPĐP 08/08/2019 LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
27 1230/SNN-VPĐP 12/07/2019 V/v triển khai VB hợp nhất Thông tư 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
28 3665/UBND-KT 12/07/2019 HỒ SƠ THÂM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA
29 799/QĐ-TTg 28/06/2019 Quyết định công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới
30 1035/SNN-VPĐP 18/06/2019 Đê xuất tập thể, cá nhân khen thưởng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới
31 2957/UBND-KT 06/06/2019 HỒ SƠ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
32 657/SNN-VPĐP 25/04/2019 LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM HUYỆN TÂY HÒA
33 05/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định Ban hành quy định bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên
34 409/QĐ-UBND 21/03/2019 QĐ bãi bỏ quyết định 1083/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM trên địa bàn tỉnh gd 2017-2020
35 1341/UBND-KT 18/03/2019 THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TÂY HÒA
36 1344/UBND-KT 18/03/2019 Triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
37 04/2019/QĐ-UBND 13/02/2019 Quyết định ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
38 10/KH-UBND 15/01/2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN XDNTM VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 TỈNH PHÚ YÊN
39 01/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CT MTQG XDNTM TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2019
40 02/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XDNTM NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
41 03/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG XDNTM NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
42 2352/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2019
43 2262/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020
44 20/KH-BCĐ-VPĐP 06/11/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
45 10/2018/NQ-HĐND 27/09/2018 Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
46 40/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Quyết định quy định một số nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
47 1641/SNN-VPĐP 06/09/2018 Hướng dẫn thực hiện và hồ sơ đánh giá thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
48 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
49 50/HĐ-VPĐP 12/04/2018 Hướng dẫn tổ chức lễ xã đạt chuẩn NTM gd 2017-2020
50 65/KH-UBND 21/03/2018 Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 178

Hôm qua: 119

Tháng hiện tại: 2,723

Tháng trước: 3,360

Tổng lượt truy cập: 180,849

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây