STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 657/SNN-VPĐP 25/04/2019 LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM HUYỆN TÂY HÒA
52 05/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định Ban hành quy định bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên
53 409/QĐ-UBND 21/03/2019 QĐ bãi bỏ quyết định 1083/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM trên địa bàn tỉnh gd 2017-2020
54 1341/UBND-KT 18/03/2019 THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TÂY HÒA
55 1344/UBND-KT 18/03/2019 Triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
56 04/2019/QĐ-UBND 13/02/2019 Quyết định ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
57 10/KH-UBND 15/01/2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN XDNTM VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 TỈNH PHÚ YÊN
58 01/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CT MTQG XDNTM TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2019
59 02/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XDNTM NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
60 03/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG XDNTM NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
61 2352/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2019
62 2262/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020
63 20/KH-BCĐ-VPĐP 06/11/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
64 10/2018/NQ-HĐND 27/09/2018 Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
65 40/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Quyết định quy định một số nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
66 1641/SNN-VPĐP 06/09/2018 Hướng dẫn thực hiện và hồ sơ đánh giá thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
67 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
68 50/HĐ-VPĐP 12/04/2018 Hướng dẫn tổ chức lễ xã đạt chuẩn NTM gd 2017-2020
69 65/KH-UBND 21/03/2018 Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
70 530/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 tỉnh Phú Yên
71 03/KH-BCĐ-VPĐP 09/02/2018 Kế hoạch thực hiện CT MTQG XDNTM 2018
72 65/TB-UBND 01/02/2018 Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh - Trần Hữu Thế tại Hội nghị tổng kết thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tỉnh Phú Yên
73 02/KH-BCĐ-VPĐP 25/01/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
74 75/QĐ-UBND 12/01/2018 QĐ phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới 2018
75 01/KH-BCĐ-VPĐP 10/01/2018 Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cán bộ XDNTM các cấp thuộc CT MTQG XDNTM giai đoạn 2018-2020 tỉnh Phú Yên
76 36/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết Ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
77 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017 Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
78 449/TB-UBND 12/07/2017 Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh - Trần Hữu Thế tại cuộc họp về kết quả thực hiện CT MTQG XDNTM 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
79 65/VPĐP 11/07/2017 V/v Thay đổi thời gian kiểm tra tại một số xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2017
80 63/TB-VPĐP 05/07/2017 Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình NTM tại các xã đạt chuẩn năm 2017
81 948/SNN-VPĐP 30/06/2017 V/v hướng dẫn các mẫu tài liệu, văn bản liên quan đến công tác thẩm tra, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
82 2277/QĐ-BNN-VPĐP 05/06/2017 Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm
83 2287/UBND-KT 08/05/2017 Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng 02 huyện Tây Hòa và Phú Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
84 718/UBND-KT 21/02/2017 Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
85 342/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh
86 32/TB-VPCP 24/01/2017 Thông báo Kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
87 36/TB-UBND 17/01/2017 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh - Hoàng Văn Trà tại cuộc họp tổng kết năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
88 29/VPĐP-TTHTQT 16/01/2017 Về việc tuyên truyền hội nghị VPĐP toàn quốc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
89 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
90 QĐ 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Sổ tay hướng dẫn bộ tiêu chí xã nông thôn mới.
91 69 09/01/2017 Phụ lục sổ tay bộ tiêu chí xã nông thôn mới
92 69 09/01/2017 Phụ lục sổ tay NTM
93 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
94 182/KH-UBND 02/12/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
95 1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
96 1920/QĐ-TTg 05/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
97 1730/QĐ-TTg 05/09/2016 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
98 1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
99 558/QĐ-TTg 05/04/2016 Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
100 1447/TTg-KTN 13/08/2014 V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 447

Hôm qua: 580

Tháng hiện tại: 12,287

Tháng trước: 21,505

Tổng lượt truy cập: 409,478

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây