STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3672/SNN-VPĐP 22/11/2022 Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí noogn thôn mới giai đoạn 2021-2025
2 333/QĐ-UBND 11/03/2022 Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
3 409/SNN-VPĐP 10/03/2022 Góp ý đề nghị xây dựng NQ của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn NTM, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu gd 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
4 388/SNN-VPĐP 09/03/2022 Góp ý đề nghị xây dựng NQ của HĐND tinh quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ NSNN để thực hiện các nội dụng CT MTQG XDNTM gđ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025
6 319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
7 320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện
8 263/QĐ-TT 22/02/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
9 23/KH-SNN 21/02/2022 Kế hoạch Thẩm địnhxét, công nhận xã An Hiệp, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
10