STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 50/KH-SNN 23/09/2020 Kế hoạch thẩm định 03 xã thuộc huyện Phú Hòa, Tây Hòa đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
2 46/KH-SNN 25/08/2020 Kế hoạch thẩm định các xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
3 39/KH-VPĐP 13/07/2020 HỒ SƠ CÁC XÃ THUỘC HUYỆN TUY AN, ĐỒNG XUÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM ĐỢT 1 NĂM 2020
4 604/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Định, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
5 605/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Thạch, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
6 606/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
7 608/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
8 607/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ăm 2019
9 422/QĐ-UBND 18/03/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
10 368/SNN-VPĐP 13/03/2020 v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
11 04/2020/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định ban hành quy định tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12 230/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách xã đăng ký phấn dấu đạt chuẩn NTM năm 2020
13 13/KH-VPĐP 17/02/2020 Kế hoạch thẩm định các xã thuộc huyện Phú Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sông Hinh và thị xã Sông Cầu đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 2 năm 2019
14 153/SNN-VPĐP 07/02/2020 Về việc lấy ý kiến về báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2019
15 1898/QĐ-UBND 21/11/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách xây dựng điểm KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020
16 1426/SNN-VPĐP 08/08/2019 LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
17 1230/SNN-VPĐP 12/07/2019 V/v triển khai VB hợp nhất Thông tư 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
18 3665/UBND-KT 12/07/2019 HỒ SƠ THÂM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA
19 799/QĐ-TTg 28/06/2019 Quyết định công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới
20 1035/SNN-VPĐP 18/06/2019 Đê xuất tập thể, cá nhân khen thưởng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới
21 2957/UBND-KT 06/06/2019 HỒ SƠ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
22 657/SNN-VPĐP 25/04/2019 LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM HUYỆN TÂY HÒA
23 05/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định Ban hành quy định bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên
24 409/QĐ-UBND 21/03/2019 QĐ bãi bỏ quyết định 1083/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM trên địa bàn tỉnh gd 2017-2020
25 1341/UBND-KT 18/03/2019 THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TÂY HÒA
26 1344/UBND-KT 18/03/2019 Triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
27 04/2019/QĐ-UBND 13/02/2019 Quyết định ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
28 10/KH-UBND 15/01/2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN XDNTM VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 TỈNH PHÚ YÊN
29 01/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CT MTQG XDNTM TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2019
30 02/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XDNTM NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
31 03/KH-BCĐ-VPĐP 11/01/2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG XDNTM NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
32 2352/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2019
33 2262/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020
34 20/KH-BCĐ-VPĐP 06/11/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
35 10/2018/NQ-HĐND 27/09/2018 Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
36 40/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Quyết định quy định một số nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
37 1641/SNN-VPĐP 06/09/2018 Hướng dẫn thực hiện và hồ sơ đánh giá thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
38 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
39 50/HĐ-VPĐP 12/04/2018 Hướng dẫn tổ chức lễ xã đạt chuẩn NTM gd 2017-2020
40 65/KH-UBND 21/03/2018 Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
41 530/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 tỉnh Phú Yên
42 03/KH-BCĐ-VPĐP 09/02/2018 Kế hoạch thực hiện CT MTQG XDNTM 2018
43 65/TB-UBND 01/02/2018 Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh - Trần Hữu Thế tại Hội nghị tổng kết thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tỉnh Phú Yên
44 02/KH-BCĐ-VPĐP 25/01/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
45 75/QĐ-UBND 12/01/2018 QĐ phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới 2018
46 01/KH-BCĐ-VPĐP 10/01/2018 Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cán bộ XDNTM các cấp thuộc CT MTQG XDNTM giai đoạn 2018-2020 tỉnh Phú Yên
47 36/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết Ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
48 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017 Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
49 449/TB-UBND 12/07/2017 Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh - Trần Hữu Thế tại cuộc họp về kết quả thực hiện CT MTQG XDNTM 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
50 65/VPĐP 11/07/2017 V/v Thay đổi thời gian kiểm tra tại một số xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2017

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 68

Hôm qua: 268

Tháng hiện tại: 5,807

Tháng trước: 2,311

Tổng lượt truy cập: 162,667

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây