Văn bản theo lĩnh vực: Tổng hợp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3672/SNN-VPĐP 22/11/2022 Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
2 333/QĐ-UBND 11/03/2022 Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
3 409/SNN-VPĐP 10/03/2022 Góp ý đề nghị xây dựng NQ của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi
4 388/SNN-VPĐP 09/03/2022 Góp ý đề nghị xây dựng NQ của HĐND tinh quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ NSNN để thực hiện các nội dụng CT MTQG XDNTM gđ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025
6 263/QĐ-TT 22/02/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
7 23/KH-SNN 21/02/2022 Kế hoạch Thẩm địnhxét, công nhận xã An Hiệp, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
8 30/KH-UBND 27/01/2022 Kế hoạch triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9 01/BC-UBND 05/01/2022 Báo cáo tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
10 95/KH-SNN 26/11/2021 Kế hoạch thẩm định xã NTM nâng cao - xã Hòa Phong - huyện Tây Hòa
11 90/KH-SNN 15/11/2021 KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH XÃ XUÂN THỌ 2 ĐẠT CHUẨN NTM 2021
12 84/KH-SNN 29/10/2021 HÒ SƠ THẢM ĐỊNH XÃ HÒA MỸ TÂY ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO NĂM 2021
13 81/KH-SNN 19/10/2021 Kế hoạch thẩm định xã Hòa An, Hòa Trịnh xét NTM nâng cao
14 1900/SNN-VPĐP 09/09/2021 Lấy ý kiến Dự thảo 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh
15 1721/SNN-VPĐP 20/08/2021 HỒ SƠ THẨM TRA KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MƠI TP TUY HÒA
16 97/VPĐP 05/07/2021 TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU NTM NĂM 2021-2022
17 46/KH-SNN 31/03/2021 Hồ sơ thẩm định xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
18 47/KH-SNN 31/03/2021 Hồ sơ thẩm định xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 thuộc huyện Sơn Hòa và Thị xã Sông Cầu
19 327/SNN-VPĐP 26/02/2021 Về việc đăng dự thảo NQ của HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện NQ số 36/2017/NQ-HĐND và NQ số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên công thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến góp ý rộng rãi
20 50/KH-SNN 23/09/2020 Hồ sơ các xã thuộc huyện Tây Hòa, Phú Hòa đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
21 1674/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định công nhận xã An Ninh Tây huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
22 1675/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Quang 2 huyện Đồng Xuân đạt chuẩn NTM năm 2020
23 1676/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu đạt chuẩn NTM năm 2020
24 1649/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định v/v điều chỉnh, điều chuyển kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG XDNTM năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
25 46/KH-SNN 25/08/2020 Kế hoạch thẩm định các xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
26 1487/QĐ-UBND 25/08/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
27 39/KH-VPĐP 13/07/2020 KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH CÁC XÃ THUỘC HUYỆN TUY AN, ĐỒNG XUÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM ĐỢT 1 NĂM 2020
28 604/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Định, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
29 605/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Thạch, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
30 606/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
31 608/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
32 607/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ăm 2019
33 457/QĐ-UBND 26/03/2020 Quyết định v/v phân bổ kế hoạch năm 2020 thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
34 422/QĐ-UBND 18/03/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
35 368/SNN-VPĐP 13/03/2020 Lấy ý kiến góp ý dự thảo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
36 230/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách xã đăng ký phấn dấu đạt chuẩn NTM năm 2020
37 13/KH-VPĐP 17/02/2020 Kế hoạch thẩm định các xã NTM đợt 2 năm 2019
38 153/SNN-VPĐP 07/02/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ TUY HÒA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XDNTM NĂM 2019
39 111/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
40 1898/QĐ-UBND 21/11/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách xây dựng điểm KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020
41 1426/SNN-VPĐP 08/08/2019 LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
42 1230/SNN-VPĐP 12/07/2019 V/v triển khai VB hợp nhất Thông tư 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
43 3665/UBND-KT 12/07/2019 HỒ SƠ THÂM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA
44 799/QĐ-TTg 28/06/2019 Quyết định công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới
45 1035/SNN-VPĐP 18/06/2019 Đê xuất tập thể, cá nhân khen thưởng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới
46 2957/UBND-KT 06/06/2019 HỒ SƠ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
47 657/SNN-VPĐP 25/04/2019 LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM HUYỆN TÂY HÒA
48 409/QĐ-UBND 21/03/2019 QĐ bãi bỏ quyết định 1083/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh
49 1341/UBND-KT 18/03/2019 V/v triển khai công tác thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện NTM, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM trên địa bàn huyện Tây Hòa
50 1344/UBND-KT 18/03/2019 Triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 10

Hôm nay: 634

Hôm qua: 1,547

Tháng hiện tại: 22,006

Tháng trước: 39,868

Tổng lượt truy cập: 495,327

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây