STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3672/SNN-VPĐP 22/11/2022 Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí noogn thôn mới giai đoạn 2021-2025
2 333/QĐ-UBND 11/03/2022 Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
3 409/SNN-VPĐP 10/03/2022 Góp ý đề nghị xây dựng NQ của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn NTM, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu gd 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
4 388/SNN-VPĐP 09/03/2022 Góp ý đề nghị xây dựng NQ của HĐND tinh quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ NSNN để thực hiện các nội dụng CT MTQG XDNTM gđ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025
6 319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
7 320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện
8 263/QĐ-TT 22/02/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
9 23/KH-SNN 21/02/2022 Kế hoạch Thẩm địnhxét, công nhận xã An Hiệp, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
10 30/KH-UBND 27/01/2022 Kế hoạch triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11 01/BC-UBND 05/01/2022 Báo cáo tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
12 95/KH-SNN 26/11/2021 Kế hoạch thẩm định xã Hòa Phong huyện Tây Hòa đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021
13 90/KH-SNN 15/11/2021 Kế hoạch thẩm định xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021
14 84/KH-SNN 29/10/2021 Kế hoạch thẩm định xã Hòa Mỹ Tây , huyện Tây Hòa đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021
15 81/KH-SNN 19/10/2021 Kế hoạch thẩm định xã Hòa An, Hòa Trị huyện Phú Hòa đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021
16 1900/SNN-VPĐP 09/09/2021 về việc đăng dự thảo 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh trên công thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân
17 1721/SNN-VPĐP 20/08/2021 V/v tiến hành rà soát, thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuy Hòa
18 25/2021/QH15 28/07/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
19 97/VPĐP 05/07/2021 TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU NTM NĂM 2021-2022
20 46/KH-SNN 31/03/2021 Kế hoạch thẩm định xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
21 47/KH-SNN 31/03/2021 Kế hoạch thẩm định xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 thuộc huyện Sơn Hòa và Thị xã Sông Cầu
22 327/SNN-VPĐP 26/02/2021 Về việc đăng dự thảo NQ của HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện NQ số 36/2017/NQ-HĐND và NQ số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên công thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến góp ý rộng rãi
23 50/KH-SNN 23/09/2020 Kế hoạch thẩm định 03 xã thuộc huyện Phú Hòa, Tây Hòa đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
24 1674/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định công nhận xã An Ninh Tây huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
25 1675/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Quang 2 huyện Đồng Xuân đạt chuẩn NTM năm 2020
26 1676/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định v/v công nhận xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu đạt chuẩn NTM năm 2020
27 1649/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định v/v điều chỉnh, điều chuyển kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG XDNTM năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
28 46/KH-SNN 25/08/2020 Kế hoạch thẩm định các xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
29 1487/QĐ-UBND 25/08/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
30 39/KH-VPĐP 13/07/2020 HỒ SƠ CÁC XÃ THUỘC HUYỆN TUY AN, ĐỒNG XUÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NTM ĐỢT 1 NĂM 2020
31 604/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Định, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
32 605/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã An Thạch, huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
33 606/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Ea Bar, huyện Sông Hinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
34 608/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
35 607/QĐ-UBND 17/04/2020 QĐ v/v công nhận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ăm 2019
36 457/QĐ-UBND 26/03/2020 Quyết định v/v phân bổ kế hoạch năm 2020 thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên
37 422/QĐ-UBND 18/03/2020 QĐ v/v thay đổi hộ đăng ký xây dựng điểm vườn mẫu NTM giai đoạn 2019-2020 theo QĐ số 1898/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
38 368/SNN-VPĐP 13/03/2020 v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
39 04/2020/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định ban hành quy định tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên
40 230/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách xã đăng ký phấn dấu đạt chuẩn NTM năm 2020
41 13/KH-VPĐP 17/02/2020 Kế hoạch thẩm định các xã thuộc huyện Phú Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sông Hinh và thị xã Sông Cầu đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 2 năm 2019
42 153/SNN-VPĐP 07/02/2020 Về việc lấy ý kiến về báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2019
43 111/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
44 1898/QĐ-UBND 21/11/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách xây dựng điểm KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020
45 1426/SNN-VPĐP 08/08/2019 LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA
46 1230/SNN-VPĐP 12/07/2019 V/v triển khai VB hợp nhất Thông tư 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
47 3665/UBND-KT 12/07/2019 HỒ SƠ THÂM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA
48 799/QĐ-TTg 28/06/2019 Quyết định công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới
49 1035/SNN-VPĐP 18/06/2019 Đê xuất tập thể, cá nhân khen thưởng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới
50 2957/UBND-KT 06/06/2019 HỒ SƠ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ HÒA

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 686

Hôm qua: 1,547

Tháng hiện tại: 22,058

Tháng trước: 39,868

Tổng lượt truy cập: 495,379

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây